Przejdź do treści

Elementor #239

Regulamin strony internetowej www.babywearingkrakow.pl

Regulamin serwisu www.babywearingkrakow.pl

§1 postanowienia wstępne

1. Strona internetowa firmy Natalia Rączka NIP 6831975285, dostępna pod adresem internetowym www.babywearingkrakow.pl, prowadzona jest przez firmę o nazwie Natalia Rączka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6831975285, REGON 123170178.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników strony i określa zasady korzystania z serwisu.

§2 definicje

1. Administrator (zarządca) serwisu – osoba prowadząca i zarządzająca stroną internetową – serwisem internetowym

2. Użytkownik (Odbiorca) – osoba fizyczna korzystająca z serwisu

3. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.

4.Formularz kontaktowy – formularz dostępny w serwisie, umożliwiający kontakt z właścicielem serwisu poprzez wysłanie wiadomości tekstowej.

5. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu – czasopisma o charakterze reklamowym, rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Przynależność do newsletter’a jest dobrowolna, a każdy zapisany użytkownik może w każdej chwili z niej zrezygnować.

 

§3 kontakt z właścicielem strony internetowej

1. Adres firmy: ul. Bukowa 2/2, 32-085 Modlnica

2. Adres e-mail firmy: contact@babywearingkrakow.pl

3. Numer telefonu kontaktowego: 508515285

4. Klient/ użytkownik może porozumiewać się z zarządcą serwisu za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

5. Klient/ użytkownik może porozumieć się z firmą telefonicznie w godzinach 8:00 –20:00 od poniedziałku do piątku oraz 9:00 – 14:00 w soboty.

§4 wymagania techniczne

Do korzystania z serwisu, w tym przeglądania podstron strony internetowej, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b. włączona obsługa plików cookies

§5 Zadania serwisu

Zadaniem Serwisu jest prezentacja informacji o działalności firmy Natalia Rączka. Serwis umożliwia ponadto:

1. Kontakt z firmą

2. Umówienie wizyty on-line za pomocą zakładki „umów wizytę”

3.Zapis do usługi newslettera prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;

§6 udostępnianie materiałów i publikacji w serwisie firmy

Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością firmy Natalia Rączka i ich użycie bez zgody firmy jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Natalia Rączka jako „do pobrania”, mogą być kopiowane przez jego użytkowników i pobrane zgodnie z prawem. Informujemy, iż nazwa i logo Babywearing Kraków są chronione prawnie.

§7 informacje ogólne

Właściciel/ zarządca serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną użytkownika.

§ 8 ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Natalia Rączka z siedzibą w Modlnicy przy ul. Bukowa 2/2. NIP 6831975285 REGON 123170178.

2.  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w związku z realizowanymi usługami.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które podałeś wypełniając formularz kontaktowy lub zapisując się elektronicznie lub papierowo do newslettera w naszym serwisie www.babywearingkrakow.pl, zwanym dalej „Serwisem” niezależnie od tego czy podałeś je jako Użytkownik, Firma czy jako osoba reprezentująca Partnera albo Firmę. Przy czym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres, czy adres email.

4. Dane przetwarzamy przede wszystkim w celach związanych z realizacją zamówienia lub usługi newsletter abyś mógł mieć na bieżąco informacje o ofertach, działaniach oraz wydarzeniach.

5. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

6. Administratorem danych osobowych użytkownika jest firma Natalia Rączka z siedzibą w Modlnicy przy ul. Bukowa 2/2. NIP 6831975285 REGON 123170178.

7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem ochrony danych – przesyłając email na adres: admin@babywearingkrakow.pl, albo pisemnie, pocztą na adres: ul. Bukowa 2/2, 32-085 Modlnica z dopiskiem “IOD”. Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

8. Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej w systemie  w ograniczonym zakresie w serwerach właściciela hostingu (www.webd.pl). Dane na każdej z wymienionych platform są odpowiednio zabezpieczone protokołem SSL, zapewniające bezpieczeństwo transmisji, objęte są mechanizmami zapewniającymi dostępność danych z możliwością przywrócenia kopii zapasowej w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Stosowanie takiego podejścia ogranicza ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania ich do niewłaściwych celów przez osoby trzecie.

9. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo. 

10. Jeżeli przetwarzamy twój adres email w związku z przesyłką newslettera, robimy to dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

11. Prawo do potwierdzenia przetwarzania – masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

12. Prawo do sprostowania – możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

13. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych – oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
b) jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
c) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego

14. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

15. Prawo do przenoszenia danych – możesz zażądać od nas przesłania, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

16. Prawo wniesienia skargi do organu – masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego jakim jest dla nas Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Profilowanie – jedyny charakter profilowania, który może mieć miejsca na naszych serwisach, ma miejsce przy okazji monitorowania działań użytkowników za pośrednictwem plików cookie z serwisów takich jak Google Analytics, Facebook, Instagram, Twitter z których korzystamy do osadzania treści na naszych stronach. Również mechanizm Google Adwords może w pewnym zakresie budować profile użytkowników, ustalając na przykład grupę wiekowa, miejsce zamieszkania, położenie geograficzne itd. Dane te nie są przez nas w żaden sposób wykorzystywane i przetwarzane i stanowią statystykę odwiedzin strony lub reakcji na sponsorowaną treść w wyszukiwarce Google oraz reklam internetowych. Ponieważ nie podejmujemy na tej podstawie żadnych decyzji i nie podejmujemy na tej podstawie oceny cech osobowych, a użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie osobno, nie zachodzi tu proces profilowania wymagający odrębnej zgody.

18. Firma Natalia Rączka, jako podmiot prowadzący Serwis, dba o ochronę prywatności i danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników Serwisu.
W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych oraz zgodnie z założeniami RODO opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa danych osobowych, która określa stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Polityka ta zakłada ograniczenie przechowywania danych i przetwarzanie ich w sposób zapewniający odpowiedni i adekwatny poziom zabezpieczeń, w tym ochronę przed niepowołanym dostępem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem, zapewnieniem integralności i poufności danych, a w szczególności przypadkową utratą danych, ich zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Kontrolujemy i stale sprawdzamy zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Elementem naszej polityki bezpieczeństwa jest również wprowadzenie cyklicznych audytów w zakresie okresu wykorzystania danych osobowych oraz systemu powiadomień, które umożliwiają dochowanie deklarowanego terminu użycia lub przechowywania danych.

19. Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa, którą stosujemy, i którą zawarliśmy w niepublicznym, wewnętrznym dokumencie potwierdzającym zgodność w tym zakresie z wymogami RODO, wiąże się też wprost z przeprowadzoną analizą ryzyka, która została również sformalizowana w postaci osobnego dokumentu która ma zagwarantować zgodność prawem i należytą staranność w odniesieniu do naszych wewnętrznych procedur. Wewnętrzna polityka bezpieczeństwa stanowi w rozumieniu RODO nasz zatwierdzony kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 oraz 42. Rozporządzenia.

§ 9 linki do innych stron

W Serwisie mogą się pojawiać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.babywearingkrakow.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi właściciel niniejszego serwisu zaleca się zapoznać.

§ 10 postanowienia końcowe

1. Zarządca strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.

4. Właściciel serwisu ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form interakcji.

5. Reklamacje dotyczące funkcjonowania powyższych form należy kierować pod adres e-mail: contact@babywearingkrakow.pl. Rozpatrywane będą one w terminie 21 dni od dostarczenia.

6. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – „kontakt”.